Общи условия за участие в играта „Мястото на ориза е в агнето”

12 март 2018

Раздел I

 

Общи разпоредби

 

 1. Кампанията „Мястото на ориза е в агнето”, наречена „Играта“, се организира от СуиКо ЕООД (Организатор).

 

 1. Период на Играта: 12.03.2018 до 02.04.2018 година включително или до изчерпване на наградите.

 

2.1. Организаторът си запазва правото да променя периода на Играта ако сметне, че това е необходимо.

 

 1. В промоцията може да участва всяко физическо лицe с местожителство България. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Нямат право да участват служителите на СуиКо ЕООД, „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията на кампанията и провеждането ѝ.

 

 1. Участието в Играта е обвързано с покупка на поне един пакет ориз Krina със стикер “Играй за агне” в онлайн магазина на Krina: shop.krina.eu.

 

 1. Участвайки в Играта, участниците приемат тези Общи условия и се ангажират да спазват техните разпоредби. В случай, че участник не е съгласен или не приема изменение на Общите условия, участникът следва да преустанови участието си в Играта.

 

 1. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта shop.krina.eu.

 

 

Раздел II

 

Механизъм на Играта

 

 1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да купи поне един пакет ориз от магазина на Krina: shop.krina.eu в периода от 13:00 часа на 12.03.18 до 23:59 на 02.04.18. Изпълнявайки това условие, потребителят се включва в томбола за един брой цяло агнe, която ще бъде изтеглена на 03.04.18.

 

 

 1. Наградата е един брой цяло агне и ще бъде обявена на 03.04.18 в секция “Oриз” на онлайн магазина на Krina - shop.krina.eu

 

 

2.1. Приемайки награда с пазарна стойност над 30 лева, печелившият се счита за уведомен, че има задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, да декларира спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

 

 1. Доставка на наградата:

 

3.1. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил на телефонния номер, оставен в сайта при покупката от shop.krina.eu. и трябва да предостави своите данни: трите имена, точен адрес за доставка на наградата и телефон за обратна връзка, както и данните за издаване на служебна бележка - ЕГН, в 2-дневен срок. Служебната бележка се изпраща с наградата в 2 екземпляра – един за Организатора и един за Участника.

 

3.2 В случай, че не се съобрази с т. 3.1, участникът губи правото да получи наградата си и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.

 

3.3. Ако потребителят подаде своите коректни данни за доставка, ще получи наградата в рамките на 2 работни дни след подаване на своите данни.

 

 1. Не се допуска замяна на награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

 1. Ако Участникът не е получил своята награда поради грешка от негова страна (некоректен адрес за доставка и/или телефон за обратна връзка), губи правото си над нея.

 

 1. Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.

 

 1. Организаторите не носят отговорност, в случай че участникът е възпрепятстван да получи и използва наградата си.

 

 

Раздел III

 

Други

 

 1. Включвайки се в Играта, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail и други) за цели, свързани с Играта и изпращането на наградата.

 

 1. Всички участници са длъжни да спазват Oбщите условия на Играта, които ще бъдат достъпни на shop.krina.eu за целия й период.

 

 1. Снимките на наградите, посочени на сайта и рекламните материали, са с илюстративна цел и може да бъдат с различен дизайн или марка от показаните.

 

 1. Организаторът и неговите подизпълнители се задължават, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигурят и предоставят на участника, спечелил награда на стойност над 30 лева, служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват служебната бележка при подаване на своята Годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица. При отказ за предоставяне на ЕГН на спечелилия или упълномощеното лице, играчът губи правото си на награда.

 

 1. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила след оповестяването им на shop.krina.eu.

 

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 6, в случай на материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължат компенсации на участниците.

 

 1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

 

 1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

 

 1. Участниците поемат всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет). Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

 

 1. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците и създадени от тях, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

 

 1. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до сайта shop.krina.eu по каквито и да било причини.

 

 1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата Игра.

 

 1. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

 

 1. Организаторът не носи отговорност за забавяне и промени при предоставяне на наградата, поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват доставянето ѝ.

 

 1. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградата.

 

 1. ОРГАНИЗАТОРЪТ събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в ИГРАТА, единствено по повод и във връзка с ИГРАТА и в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. С купуването на промо продукт, потребителите се съгласяват с участието си в ИГРАТА и ще се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни и да бъдат използвани за цели, свързани с ИГРАТА. След приключване на ИГРАТА и свързаните с нея дейности, базата данни за всички участници ще бъде изтрита в рамките на 3 месеца. ОРГАНИЗАТОРЪТ на ИГРАТА e регистриран като администратор на лични данни по ЗЗЛД и всички предоставени от участниците лични данни ще бъдат третирани в съответствие с изискванията на закона. Необходимите данни за попълване на служебна бележка за награди над 29,90лв са ЕГН и три имена на спечелилия или на упълномощеното лице

 

 1. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

18. С регистрацията си на сайта shop.krina.eu потребителят се съгласява, сайтът да използва бисквитки, за да се създаде по-добър поглед над това как се представят рекламните импресии и другите рекламни дейности, които са свързани със сайта.